POMORSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE


Statut

uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 04.03 2000 r.,
zmieniony na walnym zebraniu członków w dn. 16.12.2000 r., 13.03.2004 r., 17 lutego 2011 r.
i 10 kwietnia 2015
(tekst ujednolicony)

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1
Stowarzyszenie przyjmuje nazwę:
„Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne”, w skrócie PTFT, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2
PTFT powołane zostaje na czas nieograniczony, ma siedzibę w Gdańsku i działa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
PTFT działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4
PTFT stawia sobie za cel:
a) rozwijanie wiedzy w zakresie filozofii oraz chrześcijańskiej teologii i myśli społecznej,
b) wzbogacanie kultury intelektualnej Pomorza.

§ 5
PTFT opiera swą działalność na inicjatywie, zaangażowaniu i pracy swoich członków
i realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań naukowych: prelekcji, sympozjów i seminariów,
b) prowadzenie badań naukowych, oraz działalności publicystycznej, wydawniczej i edukacyjnej,
c) współpracę z organizacjami, towarzystwami i instytucjami o pokrewnych celach działania.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
Członkostwo PTFT nabywa się na pisemną prośbę zainteresowanego, popartą opinią dwóch członków wprowadzających oraz połączoną z prezentacją dorobku kandydata. Uchwałę o nabyciu członkostwa podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub ustanie.

§ 7
Skreślenie następuje poprzez uchwałę walnego zebrania członków Towarzystwa. Przyczyną skreślenia mogą być:
a) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu,
b) działanie na szkodę Towarzystwa
c) niewypełnianie obowiązków określonych w paragrafie 9. niniejszego statutu.
Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu. Przyczyną ustania członkostwa są:
a) pisemne żądanie członka,
b) śmierć członka.

§ 8
Członkowie PTFT mają prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru do władz PTFT,
b) uczestniczenia w działalności Towarzystwa,
c) legitymowania się przynależnością do Towarzystwa.

§ 9
Do obowiązków członków PTFT należy:
a) wspieranie prac Towarzystwa,
b) opłacanie składek członkowskich.
c) realizowanie statutowych celów Towarzystwa.

WŁADZE PTFT

§ 10
Najwyższym organem władzy PTFT jest odbywające się przynajmniej raz w roku walne zebranie członków Towarzystwa.

§ 11
Bieżącą pracą PTFT kieruje Zarząd w składzie: prezes i dwóch zastępców prezesa.
Organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna, która działa
pod kierunkiem przewodniczącego w składzie trzyosobowym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się na 2-letnią kadencję w głosowaniu tajnym. Zarząd i Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 12
Uchwały walnego zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Walne zebranie członków Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę osób obecnych na obradach.

§ 13
Do kompetencji walnego zebrania należy:
a) uchwalenie programu działalności Towarzystwa,
b) wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
e) wprowadzanie zmian w statucie,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Towarzystwa,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 14
Walne zebranie ma prawo powołać Radę Naukową Towarzystwa będącą organem opiniotwórczym i doradczym w naukowej działalności Towarzystwa.

§ 15
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
Do kompetencji Zarządu PTFT należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa,
b) kierowanie działalnością PTFT zgodnie z postanowieniami statutu, oraz wytycznymi
i uchwałami walnego zebrania,
c) zwoływanie spotkań okresowych i walnego zebrania.

§ 16
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej,
b) przedkładanie na walnym zebraniu sprawozdań, oceny działalności Zarządu
i propozycji co do udzielenia Zarządowi absolutorium.

FINANSOWANIE TOWARZYSTWA

§ 17
PTFT pozyskuje środki finansowe poprzez:
a) darowizny, subwencje, dotacje, granty,
b) składki członków PTFT.
O wysokości składek członkowskich decyduje walne zebranie.

§ 18
Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dwóch zastępców prezesa.

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIA PTFT

§ 19
Zmian statutu dokonuje się na walnym zebraniu zwykłą większością głosów obecnych
i uprawnionych do głosowania. Stowarzyszenie może się rozwiązać na walnym zebraniu decyzją zwykłej większości członków Towarzystwa:
a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

  • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png6.png7.png9.png7.png3.png8.png
Dzisiaj104
Wczoraj249
W tym tygodniu1595
W tym miesiącu7052

Informacje o użytkowniku:
  • Twoje IP: 3.235.60.144
  • Twoja przglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 24.07.2021 / 10:46