dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk

 

 

Książki

 • Słowiańska psychomachia Mickiewicza, Gdańsk 2012;

 • Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji   we wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdański 2011;

 

 

Artykuły

 • Mikołaj Karamzin a słowiańska psychomachia Mickiewicza [w:] „Mikołaj Karamzin i jego czasy”, Warszawa 2017;
 • Słowiański dualizm w ‘Balladach i romansach’ Mickiewicza [w:] "Slavia", Praga 2016, R. 85, seš. 3-4,;
 • Rosja ideologiczna w Zdobyciu władzy Miłosza [w:] „Świat i Słowo” 2016, nr2;
 • Ketman jako współczesna multiplikacja tradycji ikonicznej [w:] „Romantyzm w kulturze popularnej”, Szczecin 2016;
 • Wschodnia świadomość zła według Miłosza, [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, Olsztyn 2016.
 • Odessa filomatów, [w:] „Odessa w literaturach słowiańskich: studia”, Białystok-Odessa 2016
 • Relikty wierzeń prasłowiańskich w twórczości Mickiewicza i Szewczenki, [w:] „Kiivs'ki Polonistični Studii”, t. 28, Kijów 2016.
 • Mikołaj Bierdiajew w koncepcji Nowej Wiary Miłosza [w:] „Miłosz: dyskursy”, Bielsko-Biała 2016.
 • Astrofizyka w wybranych manifestach romantyzmu, [w:] „Szkiełko i oko. Humanistyka w dialogu z fizyką”, Warszawa 2016;
 • Rosja Mickiewicza i Miłosza [w:] „Między rusofobią a rusofilią : poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku” Gdańsk 2016
 • Jedność grzechu i świętości w Dniu oprycznika Władimira Sorokina [w:] „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”, t. 4, „Wartości w świecie słowiańskim”, Warszawa 2015; 
 • Sport w europejskiej historii ciała [w:] Sport heterogeniczny : kultura – nauka, Koszalin 2015
 • Zaświat i świat w tomiku Mariusza Więcka ‘Dar języków’... [w:] „Česká a polská poezie po roce 1989: sborník z mezinárodní vědecké konferencje”, Opava 2015;
  http://literatura.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2015/06/Poezie.pdf [dostęp 3.06.2015]
 • Relikty mitu kosmogonicznego Słowian w utworach Kraszewskiego [w:] „Kraszewski i wiek XIX: studia”, Białystok 2014;
 • Apokryficzne wiersze Czesława Miłosza [w:] „W kręgu apokryfów”, Gdańsk 2015 
 • Estetyczne aspekty gnozy Juliusza Słowackiego [w:] „Piękno Juliusza Słowackiego”, t. 3, Białystok 2015;
 • Komparatystyka etnogenetyczna [w:] „Projekt komparatystyki mitograficznej”, Bydgoszcz 2015;
 • Poeta upojeń - Gałczyński w oczach Miłosza [w:] Topos 2015, nr 4;
 • Ciemna teofania Dostojewskiego w świetle etnogenetycznym [w:] „Literaturnij Proces: metodologiâ, imena, tendencii”, Kijów 2014, no. 4;
 • Pisarz w procesie zdobywania i sprawowania władzy totalitarnej - według Miłosza [w:] Kariera pisarza w PRL-u”, Warszawa 2014;
 • Stefan Żeromski wobec tradycji polskiego partykularyzmu ("dług przeklęty" bohaterów Żeromskiego jako ewokacja tradycji romantycznej) [w:] „Żeromski : piękno i wolność”, Białystok – Rapperswil 2014;
 • Słowiańkie milczenie Konrada [w:] „Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka”, seria „Od-głosy kultury”, t.I, Częstochowa 2014; [w:] „Biblia literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament”, Gdańsk 2014;
 • Hegel a Biblia (triada heglowska a trychotomia biblijna) w historiozofii Zygmunta Krasińskiego [w:] „Biblia literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament”, Gdańsk 2014;

 • Od ‘legendy woli’ do ‘bałwochwalstwa samolubnej etni’ (o esejach wojennych Czesława Miłosza) [w:] „Miłosz i Miłosz”, Kraków 2013; 

 • Słowiańskie fantazmaty Zygmunta Krasińskiego [w:] „’Gdzie piękność, gdzie poezja…?’. Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. Rocznicę urodzin (1812–2012)”, Studia o literaturze XIX i XX wieku, Częstochowa 2013, t. IV; 

 • Irański dualizm w kosmogonii Słowian – stan badań  [w:] „’Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy’, Colloquia Orientalia Bialostocensia IV”, Białystok 2013, seria II;

 • ‘Bo on nie pójdzie, jak dawni  rycerze’. (Przemiana ethosu na gruncie Słowiańszczyzny – w kręgu filomatów) [w:] „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria I, Colloquia Orientalia Bialostocensia III, Literatura/historia, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko”, Białystok 2013; 

 • Dolina wierzeń Tomasza [w:] „’Česlovo Milošo Skaitymai 5’. Genius loci – asmenybė ir kūrybakaip erdvės vaizdinys”, Kaunas 2012; 

 • Être i devenir w poezji Miłosza okresu ‘krońskiego’ [w:] „Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza”, Białystok 2012; 

 • Dziewica z Orleanu i Don Carlos w twórczości Mickiewicza i operach Wagnera (w interpretacji Zdziechowskiego) [w:] „Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II”, Bydgoszcz 2012; 

 • Dolina wierzeń Tomasza [w:] „’Česlovo Milošo Skaitymai’ 5 Genius loci – asmenybė ir kūrybakaip erdvės vaizdinys”, Kaunas 2012;

 • Wcielenie – wczesny wiersz Miłosza  [w:] „Poznawanie Miłosza 3 (1999-2010)”, Kraków 2011;

 • O.W.M. wśród przewodników Miłosza na emigracji, [w:]Česlovo Milošo Skaitymai”, Kowno 2011, zeszyt4;  

 • Harmonia  Blake’a w sukcesji Tomasza (Od Trzech zim do Doliny Issy) [w:] „Czesława Miłosza północna strona”, Gdańsk 2011; 

 • Pan Tadeusz w warstwie odniesień intertekstualnych Doliny Issy [w:] „Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX”, Gdańsk 2011; 

 • Iść na spotkanie siebie samego [w:]  „Bliza. Kwartalnik Artystyczny” 2011, nr5;

 • Ideologia i jej idole w twórczości Miłosza [w:] „Kulturu sankirtos: patirtrys ir pokyciai”, Kowno 2010;

 • Dom jako centrum świata w utworach Mickiewicza i Miłosza [w:] „Dom w literaturze czeskiej i polskiej” , Opava 2009; 

 • Rosja we wczesnych utworach  Mickiewicza [w:] „Tworcziestwo Adama Mickiewicza i sawriemiennaja mirowaja kultura”, Grodno 2010;

 • Rosja mentalna Miłosza [w:] Teksty Drugie 2010, nr 5; 

 • Szetejnie i okolice – topografia mityczna w poezji Czesława Miłosza [w:] „Święte miejsca w literaturze”, Olsztyn 2009; 

 • Słowiańska psychomachia Mickiewicza (ustalenia wstępne) [w:] „Album Gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi”,  Gdańsk 2009;

 • Ideologia w horyzoncie lektur młodego Miłosza [w:] „Czesław Miłosz tradice-soucasnost-recepce”, Ostrava 2009;

 • Filologia wobec doświadczeń minionego wieku [w:] „Res philologica Uczienyje zapiski Siewieradwinskowa filiała Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosow, Archangielsk 2009, zeszyt6;

 • Atricanie mira na asnowie radikalnawa dualizma ducha i tieła w praizwiedieniach Czesława Miłosza [w:] „Prabliemy chudożiestwiennoj antropołogii. Semiozis duchownowo i tieliesnawa nacziała w kontiekstie kultury”,  Tara 2009;

 • Manichejskoje atricanie mira w Kainie Byrona [w:] „Gumanitarnyje nauki w Rasii. Tiendiencji i pierspiektiwy XXI wieka”, Archangielsk 2008;

 • Czesław Miłosz w ideałagiczieskam kapkanie Żagarów [w:] „Mirowaja litieratura w kontiekstie kultury”, Perm 2008;

 • Pogranicze polsko-rosyjskie według Mickiewicza [w:] „Fienomien pamieżża. Sławianskija mowy, literatury i kultury: etnas u swiatle gistoryi i suczasnasci”, Grodno 2009;

 • Liceum Krzemienieckie w badaniach Marii Danilewicz Zielińskiej [w:]Maria Danilewicz Zielińska Aleksandrów – Londyn – Feijo, szkice – korespondencja – wspomnienia”, Rzeszów 2007; 

 • Sapiehowie w Pamiętnikach Adama Jerzego Czartoryskiego [w:] „Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna”, Lublin 2007; 

 • Obraz Rosji we wczesnych utworach Adama Mickiewicza [w:] „Adam Mickiewicz a Slovane”, Ostrava 2008; 

 • Fenomenologia gnostyckiego doświadczenia egzystencji w apokryfie Hymn o Perle [w:] „Jefremowskije cz’tienia: kancepcja sawriemiennawa mirawazrienija. Sbornik naucznych staniej”, Petersburg, 2008; 

 • Mickiewicz dawny a ponadczasowy [w:] „Droga ku wzajemności”, Grodno 2006; 

 • Ramanticzieskoje splietienie liubwi i smierti w ekranizacjach prozy Iwaszkiewicza (Kawalierowicz – Wajda) [w:] „Siemanticz’eskoje polie kultury: gieneticzeskije swiazi, tipałagiczeskije parałłeli, tworczieskije dialogi”, Omsk 2008; 

 • Obrazy ziemi w wileńskim okresie twórczości Miłosza [w:] „Universalioji asmenybe Europos kulturos kontekstuose (Česlovo Milošo Skaitymai II)”, Kaunas, 2008;

 • Totalitarizmo patirties atspindżiai Miłoszo literaturiniame testamente  [w:] „Czesławas Miłoszas is XXI amżiaus perspektyvos”, Kowno 2007; 

 • Tożsamość w wieku ideologii (w gnostycznych analizach Miłosza) [w:] „Księga Janion”, Gdańsk, 2007;

 • Wątek awestyjski w ‘Arymanie i Oromazie’ Mickiewicza [w:] „Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej”, Rzeszów 2007; 

 • Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza [w:] „Ruch Literacki” 2007, nr 4-5;

 • Od gnostyckiego dualizmu do gnozy historycznej [w:] „Temat” 2007, nr8-10;

 • Apokatastasis [w:] „Koniec”, Gdańsk 2006;  

 • Czy Mickiewicz był klasykiem? – Reinterpretacja jego poezji dokonywana przez Miłosza. Mała ojczyzna [w:] „Mickiewicz w Gdańsku rok 2005”, Gdańsk 2006; 

 • Czy Mickiewicz był klasykiem? – Reinterpretacja jego poezji dokonywana przez Miłosza. Język i poetyka klasycyzmu [w:] „Mickiewicz w Gdańsku rok 2005”, Gdańsk 2006; 

 • Czesław Miłosz wobec mitu wolnej Polski dwudziestolecia międzywojennego [w:] „Obraz minulosti v soucasne ceske a polske literature”, Opava 2006;

 • Lęk w romantycznym poszukiwaniu wiedzy tajemnej (w Fauście Goethego i Kainie Byrona) [w:] „Res Filologica: uczionyje zapiski”, Archangielsk 2007, zeszyt 5;

 • Filologia w epoce neomanichejskiej [w:] „Diałog jazykow i kultur. Tieoreticzeskije i prakticzeskije aspiekty, Sbornik naucznych staniej”, Archangielsk 2006;       

 • Ewolucja romantycznego tytanizmu w ikonografii socrealistycznej – na przykładzie utworów Aleksandra Ścibora-Rylskiego [w:] „Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony”, Lublin 2006;

 • Wyobraźnia w wędzidle konceptu [w:] „Wyobraźnia Juliusza Słowackiego”, Bydgoszcz 2006; 

 • Motywy przemiany w Trylogii (Słowacki Sienkiewicza) [w:] „Henryk Sienkiewicz. Tradycja-współczesność-recepcja”, Ostrava 2006; 

 • Wieś syberyjska romantyków polskich [w:] „Sibirskaja dieriewnia: istoria, sawriemiennoje sostajanie, pierspiektywy razwitja”, Omsk 2006; 

 • Odbudowa ratusza a rozwój klasycyzmu wileńskiego [w:] „Znad Wilii”, 2006 nr 1;

 • Tożsamość w wieku ideologii [w:] „Tygiel Kultury” 2006, nr4-6;

 • Semantyka i pragmatyka poetyki snu na przykładzie Godziny myśli Juliusza Słowackiego [w:] Siemantika i pragmatika słowa i teksta: mieżdunarodnyj sbornik naucznych statiej, Archangielsk 2005;

 • Artysta jako obcy człowiek – na przykładzie ‘Dziecięcia Europy czyli Kacpra Hausera’ Jakoba Wassermanna [w:] „Z problemów prozy o artyście”, Toruń 2005; 

 • Licentia poetica wieszcza z gitarą [w:] „W teatrze piosenki”,  Poznań 2005;

 • Rosja w oczach Miłosza [w:]Rossija -Polsza: fiłołogiczeskij i istariko kulturnyj diskurs”, Magnitogorsk 2005;

 • Bohater bajroniczny romantyków polskich i Lermontowa [w:] „Wzaimadiejstwie literatur w mirowom literaturnom processie. Probliemy tieoreticzeskoj i istoriczeskoj poetiki”, Grodno 2005;

 • Język poezji w refleksji Czesława Miłosza [w:] „Jazyk. Czeławiek. Kultura”, Smoleńsk 2005; 

 • Bohater bajroniczny w powieści poetyckiej ‘szkoły ukraińskiej’ [w:] „’Ukrainska szkoła’ w litieraturi ta kulturi ukrainsko – polskowo pograniczczja”, Kijów 2005;

 • Koliszczyzna w sporze między Słowackim i Krasińskim [w:] „’Ukrainska szkoła’ w litieraturi ta kulturi ukrainsko -polskowo pograniczczja”, Kijów 2005;

 •  ‘Ach, te to , książki zbójeckie’ – z drugiego obiegu w Gdańsku [w:] „Czeska a polska samizdatova literatura”, Opava 2004; 

 • Ból jako parametr niechęci do natury (Herbert wobec Miłosza) [w:] „Punkt po punkcie. Ból”, Gdańsk 2004;

 • Poezja Wisławy Szymborskiej w oczach Czesława Miłosza [w:] „Wisława Szymborska. Tradice – souczasnost – recepce”, Ostrava 2004;

 • Świadectwo Nałkowskiej na tle badań zbrodni hitlerowskich w Gdańsku [w:] „Twórczość Zofii Nałkowskiej i literatury słowiańskie”, Grodno 2004;

 • Chaosu się uczmy [w:] „Res philologica. Uczone zapiski”, Archangielsk 2004, zeszyt 4;

 • Miłosz w ogrodzie ziemi [w:] „Slavia” 2004 nr 3;

 • Pokolenie bibuły i jego książki zbójeckie [w:] „Tytuł” 2003, nr3-4;

 • Poeta w kuźni natury [w:] „Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana”, Białystok 2002, t.II;

 • Analiza apokryfu gnostyckiego w wolnej przeróbce Czesława Miłosza Hymn o Perle [w:] „4x Nobel”,  Warszawa 2002;

 • Dyktat pieniądza we wczesnej twórczości Czesława Miłosza [w:] „Pieniądz w literaturze i teatrze”,  Sopot 2000;

 • Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci w biografii Miłosza [w:] „Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci”, (W kręgu literatury i sztuki), Białystok 2000, t.II;

 • To Miłosza (Czesław Miłosz to) [w:] „Tytuł” 2000, nr3;

 • Miłosz o Mickiewiczu (Mickiewicz współczesny i dawny) [w:] „Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby”, Słupsk 1999;

 • ‘Wcielenie’ wczesny wiersz Miłosza [w:] „Tytuł” 1999, nr2-3;

 

Artykuły publicystyczne

 • Nałkowska w laboratorium Spannera [w:] „Plus Minus” [dodatek do Rzeczpospolitej 2006, nr241], nr 41;

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png8.png6.png0.png6.png2.png2.png
Dzisiaj106
Wczoraj163
W tym tygodniu1132
W tym miesiącu269

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 34.228.52.21
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 02.12.2023 / 13:07